Erika Koutny

PHOTOS: Greg Cox | PRODUCTION: Etienne Hanekom | WORDS: Alma Viviers


Met kliente wat wissel van Nedbank tot die Neighbourgoods-mark, van Sappi tot Superette, is die kanse goed dat jy al die talentvolle grafiese ontwerper Erika Koutny se werk gesien het.

Hoe het jou lewenspaadjie geloop? 

Ná ’n B.A.-graad in kreatiewe kommunikasie by die Vega-ontwerpskool in Johannesburg was ek ’n ruk lank by ’n klein ontwerp-agentskap. Toe trek ek Kaap toe, waar ek as ’n vryskutontwerper gewerk het. In 2009 het ek ’n B.Tech. in grafi ese ontwerp voltooi by die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie (KSUT).

By die KSUT het jy tot dosent gevorder. Verkies jy doseerwerk bo die praktyk? 

Om te leer ontwerp is soos om te leer bestuur: Eers moet jy hard konsentreer, maar sodra jy dit kan doen, moet jy krities raak. Dis waar die onderwyser ’n rol speel. Selfs in die bedryf is jy ’n onderwyser vir jou werknemers.

Jou werk vir Dig For Fire en die Neighbourgoods-mark het ‘n handgemaakte kwaliteit. Hoe belangrik is die tekenhuis vir ‘n grafiese ontwerper?

Ek kan nie eintlik teken nie. Die meeste van die werk waarvan jy praat, is digitaal gedoen. Die potlood of toetsbord is net ’n stuk gereedskap om die fi nale produk te maak.

Hoe werk jou ontwerpproses? 

Ek gaan deur stadiums. Soms kyk ek na talle tydskrifte, Google hope goed of lees nuus aanlyn. Ander kere wil ek niks sien nie. Idees sit in jou agterkop, en enigiets kan jou inspireer. Dis nooit ’n liniêre proses nie – jy genereer 50 idees en keer terug na een, of jy kombineer elemente van idee 2 met idee 45.

Jy was onlangs betrokke by die ontwerp van ‘n ontwerp van ‘n boek oor die Kaapstad-Stadion. Vertel meer.

Dit was moeilik. Ons het slegs twee maande gehad omdat die bekendstelling voor die Wêreldbeker-sokkertoernooi gehou moes word. Ons het probeer om die stadion se bouproses te weerspieël en die storie deur foto’s en verskillende perspektiewe te vertel.

By vanjaar se Design Indaba het die grafiese ontwerper Stefan G. Bucher gese vir hom is boekontwerp kalmerend. Wat is jou ervaring?

Ek stem saam, maar dis nietemin harde werk. As ek vergeet het om ’n teks dubbelspasiëring te gee, lê ek wakker.

• 083 324 0082, www.erikakoutny.com

Erika Koutny

PHOTOS: Greg Cox | WORDS: Alma Viviers


With clients ranging from Nedbank to the Neighbourgoods Market and Sappi to Superette, chances are you have seen this graphic designer’s work without even knowing it.

How did you arrive at where you are today?

After completing a B.A. in Creative Communications at a design school in Joburg, I worked for a small design agency before moving to Cape Town to work as a freelance designer. In 2009 I studied a B. Tech. Graphic Design at the Cape Peninsula University of Technology (CPUT).

You have gone from student to lecturer at the CPUT. Do you prefer teaching to practising?

Learning to design is a bit like learning to drive: first you have to concentrate hard to do it but, once you’re driving without thinking, you need to be more critical. That is where the teacher comes in.

Your work for Dig For Fire and Neighbourgoods Market has a handmade quality. How important are drawing skills for a graphic designer?

To be honest, I can’t really draw. Most of the work you mention was created digitally. Pencils and keyboards are simply tools to create the fi nal product.

How would you describe your design process?

I go through stages. Sometimes I look at lots of magazines. I like Googling or reading news online. Other times I don’t want to look at anything. Ideas sit at the back of your mind and anything can be an inspiration. It is never a linear process.

You were recently involved in the design of a book on Cape Town Stadium. Explain more about the project.

It was tough. We only had two months to do it because it had to be launched before the Soccer World Cup. We tried to reflect the process of building the stadium and telling the story through pictures and different perspectives.

At the Design Indaba 2010, graphic designer Stefan G. Bucher said that book design quietens the mind. What is your experience?

I agree. Book design is not about you, so you don’t have to put yourself into it. But that doesn’t mean it’s not hard work.

• 083 324 0082, www.erikakoutny.com